صرافی ایرن

شرکت تضامنی قاضی زاده اسلامی و شرکا
ارائه خدمات ارزی با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۴۷۷۷۹۹ شماره مجوز بانک مرکزی: ۳۲۵۳۹۶ شماره مجوز کانون صرافان: ۱۷۱۲

پی پال ( paypal ) چیست؟

پی پال ( paypal ) چیست؟
پـدر این مطلب، مروری کلی بر نحوه ی عملکرد پی پال و خدماتی که پی پال در راستای کمک به شـما در پرداخـت آنلایـن وجه و در حین خرید فراهم می آورد، آمده است.
پی پال سریع ترین و مطمـئن تـرین روش بـرای واریـز و دریافـت وجه می باشد. با استفاده از پی پال شما می توانید وجه نقد را با حفظ اطلاعات مالی تـان، منتقـل کنیـد. شما می توانید وجه نقد را با استفاده از مانده حساب پی پال خود، حساب بـانکی، Credit Card و Debit Cardیا حساب پی پال اعتباری خود، پرداخت نمایید. دریافت وجه نیز بسیار آسان است. تنها چیزی کـه شما نیاز دارید یک آدرس ایمیـل یـا شـماره موبایـل مـی باشـد. و در نتیجـه مـی توانیـد وجـه نقـد را در سراسر دنیا پرداخت کنید.
پی پال به معنای “پرداخت کن رفیق” است.به گزارش عصربانک،پی پال راهکاری انقلابی است که در سال ۱۹۹۸ پایه گذاری شد و در حال حاضر ۱۵۲ میلیون حساب فعال را با ۱۰۰ ارز مختلف پشتیبانی می کند و وجه کارت پی پال در حساب های بانکی دارندگان به ۵۳ ارز مختلف قابل تبدیل است.
سامانه پی پال پرداخت و انتقال وجه را از طریق اینترنت و به صورت آنی ممکن می سازد و گستردگی و مقبولیت این سامانه بین سایت های اینترنتی و کاربران آن ناشی از هزینه های اندک در قبال خدمات، کاربرد آسان و امکانات مناسب است.
حساب های پی پال به شما اجازه می دهند که :
• وجه را دریافت یا منتقل کنید.
• از طریق بالانس پی پال، حساب بانکی،Credit Cardیا Debit Card خود پرداخت را انجام دهید.
• به صورت آنلاین خرید کنید.
در اینجا نحوه عملکرد پی پال ارائه شده است:
۱- ابتدا برای حساب پی پال ثبت نام کنید.
۲- یک روش را برای پرداخت انتخاب کنید هنگام ثبت نام می توانید، حساب بانکی، Debit Card یا Credit Card خود را به حساب پی پال تان لینک کنید.
۳- با استفاده از پی پال خرید کنید. به این ترتیب می توانیدبه سرعت و بدون اینکه نیـاز باشـد تـا اطلاعات پرداختی خود را بارها و بارها وارد کنید، از فروشگاه هـای محبـوب خـود خریـد نماییـد. همچنین لیستی از خریدهای شما در حساب پی پال تان ثبت می شـود و در دسـترس تـان قـرار می گیرد.
• انواع مختلف حساب ها متناسب با نیازهای شما اشخاص به دلایل مختلف از حساب پی پال استفاده می کنند. عده ای معمولا برای خرید آنلایـن، عـده ای برای خرید و فروش و تعدادی هم برای تجارت تمام وقت آنلاین از حساب پی پال استفاده می کنند. . حساب Personal، حساب Premier، حساب Business و حساب Student که به شـما ایـن امکـان را مـی دهد تا با نوجوان خود یک حساب مشترک داشته باشید.
Personal Account
اگر شما فقط قصد خرید و یا انتقال وجه بـه حسـاب دوسـتان یـا اعضـای خـانواده تـان را داریـد، حسـاب Personal برای شما مناسب است.
Premier Account
اگر شما قصد تجارت آنلاین تمام وقت را ندارید، اما می خواهید در هنگام فروش آنلاین، از حساب پـی پال استفاده کنید و آن را بپردازید، Premier Account را مد نظر قرار دهید.
Business Account
ما حساب های تجاری را برای تجارت های آنلاین پیشنهاد می کنیم که این حسـاب هـا مـی تواننـد بـه نـام کمپانی یا نام یک گروه باشند.
Student Account
Student Account مخصوص دانش آموزان ۱۳ سال به بـالا مـی باشـد و بـه شـما کمـک مـی کنـد تـا بـه فرزندان خود آموزش دهید چگونه پول خود را مدیریت کننـد Student Account . بـه حسـاب پـی پـال شما لینک می شود در نتیجه شما می توانید همه ی تـراکنش هـا را دنبـال کنیـد. شـما مـی توانیـد چهـار Student Account را تحـت Personal Account ، Premier Account یـا Business Account خـود ، ایجاد نمایید.
روش های پرداخت
شما می توانید وجه را از طریق مانده پی پال، حسـاب بـانکی یـا یـک Credit Card و Debit Card کـه بـه حسابتان لینک شده، پرداخت کنید. همچنین می توانید بانک یا کارت خود را در هنگام ثبت نام یا زمانی که اولین خرید خود را انجام می دهید، به حساب پی پال تان لینک کنید.
وقتی که پرداخت یا انتقال وجـه را انجـام دادیـد، پـی پـال ابتـدا از مانـده پـی پـال شـما بـرای پرداخـت استفاده می کند. اگر مانده پی پال شما، به اندازه وجه پرداختی مـورد نظـر نباشـد درایـن صـورت مـا از مانده حساب بانکی ،Credit Card یا Debit Card که شما به حسـاب پـی پـال لینـک کـرده ایـد، اسـتفاده خواهد کرد و وجه را پرداخت می کنیم.
پی پال راه های دیگری را نیز بـرای پرداخـت پیشـنهاد مـی کنـد – “Bill Me Later ‐” و “Master Card پی پال” گزینه های بسیار مناسبی هستند که شما می توانیـد بـا اسـتفاده از آنهـا هـم در آن واحـد و در آینده خرید کنید. Bill Me Later یک نوع سرویس اعتباری پی پال است که به شما اجازه می دهـد پـس از خریـد، هزینـه آنها را بپردازید. این سرویس کاملاً با حساب پی پال شما مرتبط است.
روش هایی برای دریافت وجه
دریافت وجه نیز بسیار آسان است. شما با انتخاب گزینه ی “درخواست وجه ” یا “صـدور مشخصـه هـای مربوط به حسابتان ” از شخص درخواست کنید که وجه را بپردازد. هر فـردی کـه عضـو پـی پـال باشـد، درصورتیکه آدرس میل یا شماره موبایل شما را بداند، می تواند وجـه را بـه حسـاب شـما منتقـل کنـد.
Account Limitation چیست؟
محدودیت حساب باعث می شود کـه شـما نتوانیـد بعضـی اقـدامات خـاص از جملـه برداشـت، انتقـال یـا دریافت وجه، از حساب خود را به طور کامل انجام دهید. این محدودیت ها زمانی اعمال می شوند که مـا یک فعالیت غیر معمول یا مشکوک را مشاهده کنیم و در نتیجه اعمال محـدودیت هـا کمـک مـی کنـد کـه هم از حساب پی پال خریداران و هم فروشندگان محافظت کنیم. محدودیت ها همچنین به ما کمک میکنند تا اطلاعات لازم برای باز نگه داشتن حساب شما را جمع آوری کنیم و اطمینـان دهـیم کـه اطلاعـات مشتریان ما حفاظت شده می باشند.
كارمزدهای حساب
به گزارش عصربانک، زمانيكه شما خريد مي كنيد و زمانيكه وجه را از حساب بانكي يا مانده ي پي پـال خـود منتقـل مـي كنيـد، خدمات پي پال مجاني است. اما اگـر از Credit Card يـا Debit Card بـراي انتقـال وجـه اسـتفاده كنيـد، كارمزد اعمال مي شود و انتقال دهنده ي وجه تصميم مي گيرد كه چه كسي كارمزد را بپردازد. اگـر شـما از حساب پي پالتان به منظور درخواست وجـه از فـرد ديگـري اسـتفاده كنيـد، زمانيكـه وجـه را دريافـت كنيد بايد كـارمزد را بپردازيـد. و اگـر شـما وجهـي را از فـردي كـه بيـرون از ايـالات متحـده مـي باشـد، دريافت كنيد در نتيجه كارمزد اضافه تري را بايد بپردازيد. پی پال یکـی از محبـوب تـرین و امـن تـرین روش هـای پرداخـت در اینترنـت محسوب می شود لذا داشتن این حسـاب یکـی از ملزومـات فعالیـت در نـت بـه شـمار مـی رود.